Nutrient Strawberry Pudding (Intro)

Last updated: 2020-06-09  |  3127 Views  | 

Nutrient Strawberry Pudding (Intro)

 
Nutrient Strawberry Pudding
ตัวช่วย “ลด” ความอ้วน ด้วยการ “เพิ่ม” ความอร่อย
 
 
Taste ‘N Time คิดค้นสตูรโดยนักโภชนาการ ผลิตด้วยเทคโนยีที่ทันสมัย มอบคณุค่าทางสารอาหารหลักทั้ง5 หมู่ ส าหรับผู้ที่ ต้องการดแูลสุขภาพและรูปร่าง อุดมไปด้วย ไฟเบอร์ ช่วยให้อยู่ท้องลดปัญหา ความหิว ที่เป็นตัวการทำให้การลดความอ้วนไม่ ประสบความเร็จ และสารสกัดจากธรรมชาติช่วยเพิ่มการเผาผลาญพลังงานและไขมัน ช่วยให้การดแูลรูปร่างของคุณมี ประสิทธิภาพมากขึ้น มาพร้อมสูตรสตรอเบอร์รี่ เนื้อสัมผัสนุ่ม ละมุนลิ้น การันตีความอร่อย
 
 
Nutrient Strawberry Pudding
ประกอบไปด้วยสารอาหารหลัก ดังนี้

 

5 สารอาหารหลกั ประกอบไปดว้ย คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมนัชนิดดี วิตามินและเกลือแร่ที่จ าเป็น ในสัดส่วนที่ เหมาะสมกับผู้ที่ต้องการดูแลรูปร่างและสุขภาพ

  • ไฟเบอร์ธรรมชาติจากข้าวโพด ช่วยให้อยู่ท้อง ลดอาการหิว เพิ่มกากใยในระบบอาหาร ท าให้การขับถ่ายดีขึ้น
  •  ชาเขียว เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการเผาผลาญไขมันในร่างกาย โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการเต้นของหัวใจ
  •  ถั่วขาว ช่วยลดกระบวนการแปลงแป้งเป็นน ้าตาล ลดพลงังานสะสม จึงลดโอกาสการเกิดไขมนัส่วนเกินในร่างกาย
  •  ไคโตซาน ลดระดับคลอเรสเตอรอล ด้วยการดักจับไขมันและน าสู่กระบวนการขับถ่าย
  •  วิตามิน เอและอี ช่วยบ ารุงสายตาและผิวพรรณ - แคลเซียม
  • แคลเซียม มีส่วนช่วยสร้างกระดูกและฟันใหแ้ขง็แรง

 

อย่าให้ความ “หิว” เป็นอปุสรรคในการดแูลรูปร่างของคุณ
มาลดความอ้วนด้วยการกิน
 

Taste’N Time
Nutrient Strawberry Pudding
พร้อมคุณประโยชน์ครบ 5 สารอาหารหลัก


 

 

Powered by MakeWebEasy.com